Prachtige zonsondergang.

Brug Zwanenburg/Halfweg prachtige zonsondergang.

Gespot door Makster.