Start van hoofdcontent

Stad

nl

Gemeente stopt met opvang van deel ongedocumenteerde asielzoekers

13 november 2020, 21.27 uur · Aangepast 14 november 2020, 07.37 uur · Door Redactie

De gemeente stopt met de opvang van een deel van de ongedocumenteerde asielzoekers. De opvang was een onderdeel van de pilot voor zogeheten Dublinclaimanten. Dit zijn vreemdelingen die zich in een ander EU-land geregistreerd hebben, maar de procedure daar niet hebben doorlopen en toch naar Nederland zijn gekomen.

De pilot was bedoeld om ongedocumenteerden te bewegen terug te gaan naar het EU-land waar ze geregistreerd stonden of om terug te keren naar het land van herkomst. Dat is niet gelukt, blijkt uit een evaluatie van het Verwey-Jonker Instituut. 

In totaal hebben 157 ongedocumenteerden meegedaan aan de pilot. Van die groep is maar een persoon teruggekeerd naar het EU-land waar hij als eerst een handtekening heeft gezet. Daarnaast zijn 77 mensen doorgestroomd naar een asielprocedure in Nederland, wat mogelijk is na 18 maanden omdat de asielaanvraag in het eerste land dan komt te vervallen. 

Negatieve ervaringen

Redenen voor de ongedocumenteerden om niet terug te keren naar het eerste EU-land waar de vreemdeling geregistreerd stond, was onder meer vanwege de slechte ervaringen in het eerste EU-land. Het grootste deel van de ongedocumenteerden is als eerste aangekomen in Italië, maar de Dublinclaimanten hebben negatieve ervaringen met de Italiaanse opvang- en medische faciliteiten. Ook speelt mee dat in Italië de werkvergunningen voor vreemdelingen in de praktijk tijdelijk zijn, waardoor de ongedocumenteerden geen toekomstperspectief ervaren.

Daarnaast concludeert het Verwey-Jonker Instituut ook dat de samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties niet altijd goed verliep. Bij de pilot was naast de gemeente ook onder meer Vluchtelingenwerk betrokken, de GGD, Dienst Terugkeer & Vertrek en zorginstantie HVO-Querido.

'Pilot geen oplossing'

'Het is teleurstellend om vast te stellen dat deze pilot niet de oplossing heeft geboden waar wij in de eerste plaats van uitgingen', zegt wethouder Rutger Groot Wassink.' Tegelijkertijd heeft de pilot ons een hoop geleerd over de Dublinclaimanten, een groep die wij voorheen minder goed in beeld hadden.'

In april 2021 stopt de pilot definitief. De deelnemers van de pilot in de stad zullen geleidelijk uitstromen. Zo hoopt de gemeente te voorkomen dat mensen in de winter op straat belanden. 

De gemeente blijft nog wel opvang bieden voor 500 ongedocumenteerde asielzoekers, wat onderdeel is van het coalitieakkoord: 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid'. Tot deze groep behoren mensen die al een ruime tijd in Nederland wonen en van wie de asielaanvraag meer dan een keer in afgewezen.